česky        německy       
|  Místní dědictví  |   Mikroregiony, sídla  |   Mapy  |   Slepá mapa  |   O projektu  |  
 
  Úvodní stránka » O projektu  » dokumentCo všechno navazuje na projekt Poznej svého souseda

Když zakládající člen Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o., obecně prospěšná společnost Úhlava o.p.s. již v roce 2007 spustila lokální internetový mapový portál nazvaný Poznej svého souseda, začali jeho autoři uvažovat o dalších návaznostech potřebných k jeho praktickému využití. Tyto stránky byly vytvořeny za finanční spoluúčasti iniciativy Interreg III.  Dnes jsou data do portálu doplňována dobrovolnou prací členů a pracovníků Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. a částečně i Úhlavy o.p.s. V současné době obsahují údaje o více než 1430 objektech na území působnosti MAS. Jedná se nejen o drobné křížky a boží muka v krajině, ale i o historii obcí a jejich částí, přírodních rezervací celou řadu dalších informací. Kromě vlastního popisu se projekt Poznej svého souseda snaží zdokumentovat příběhy, které se k jednotlivým místům váží. V rámci tohoto projektu nejde o zaznamenání skutečných historických fakt, ale spíše o zachycení toho, co se dříve šířilo na venkově ústním podáním a co postupně mizí a zaniká. Úhlava o.p.s. obdržela v roce 2008 za projekt Poznej svého souseda cenu od organizace EFITA za výběr nejlepšího řešení Living Labs na venkově podporující spolupráci založenou na ICT s ohledem na udržitelný regionální rozvoj a budování znalostní společnosti na venkově. EFITA je Evropská federace pro informační technologie v zemědělství, potravinářství a venkov. Ocenění projektu se uskutečnilo při příležitosti konání mezinárodní konference Informační systémy v zemědělství a lesnictví, která se konala pod záštitou ministerstva zemědělství na České zemědělské univerzitě v Praze.

 Na stránkách jsou k dispozici i kontakty na místní kronikáře a zájemce o regionální historii, kteří se zveřejněním souhlasili. Tyto kontakty byly sebrány v rámci projektu Historie bez hranic, který si klad za cíl právě vytvořit skupinu z těchto osob a vytvořit metodiku pro další sběr dat. Databáze je volně přístupná na adrese http://www.mapin.uhlava.cz/kronikari/ a je možno se v ní registrovat i jako aktivní zájemce o historii Pošumaví. V obou uvedených projektech byla partnerem VHS Regen, která se uvedenou problematikou především ve vztahu k cestovnímu ruchu dlouhodobě zajímá. Cílem projektu nebylo pouze vzájemné poznání osob na obou stranách hranice, ale i společné exkurze po zajímavostech v obou pohraničních regionech. 

Dalším krokem v koncepci mapování místního dědictví byl projekt Spolupráce nazvaný Místní dědictví – bohatství, na které zapomínáme. V rámci tohoto projektu spolupracovala Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. s Místní akční skupinou Brána do Českého ráje. Projekt byl realizován jako projekt Spolupráce a financován z Programu rozvoje venkova. Cílem kooperace bylo popsat alespoň 50 objektů lidové architektury na území každé místní akční skupiny.  Na rozdíl od předchozího projektu Poznej svého souseda bylo zde cílem zachovat maximální odbornou přesnost a věcnost. V rámci výběrového řízení na řešitele projektu proto uspělo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, které podle závazné metodiky provedlo výběr a popis objektů. V celé řadě případů při této práci spolupracovalo s neprofesionálními historiky z řad kronikářů, kteří jsou uvedeni ve výše uvedené databázi. Výsledkem této činnosti jsou obsáhlé publikace Lidová architektura na území MAS Pošumaví a Lidová architektura na území MAS Brána do Českého ráje, ve kterých je v každé popsáno 50 staveb. Dalším výstupem jsou dvě zrcadlové internetové mapové aplikace na adresách www.mistnidedictviposumavi.cz a www.mistnidedictviceskyraj.cz, ve kterých jsou stejné a dnes i rozšířené údaje pro daleko širší okruh zájemců. V současné době Místní akční skupina Pošumaví pokračuje v mapování dalších objektů, protože v rámci projektu se ukázalo, že je v regionu její působnosti celá řada dalších staveb, které si publicitu rozhodně zaslouží.

 Všechny uvedené projekty jsou živé, což znamená, že data jsou do nich průběžně většinou na základě dobrovolné práce doplňována a případně opravována. Aby sebrané údaje nesloužily pouze pro potřeby úzkého okruhu osob, má Místní akční skupina zájem je využít i pro potřeby cestovního ruchu v Pošumaví. K tomu byl ještě spuštěn jeden internetový portál provozovaný místní akční skupinou. Na něm jsou uvedeny letáky ve formátu PDF, se základními údaji nejen o uvedených zajímavostech, ale i o možnostech ubytování, stravování a volnočasových aktivitách. Tyto letáky si může potencionální zájemce vytisknout na jakékoliv tiskárně a použít jako primárního průvodce k danému objektu či lokalitě. První letáky vznikly rovněž za podpory Dispozičního fondu cíle 3 Operačního programu Česká republika Bavorsko a v současné době po ukončení financování z tohoto zdroje jsou doplňovány podle potřeb podnikatelů a samospráv na základě komerčních vztahů. Navíc oproti projekty byly ve spolupráci s katedrou informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze uvedeny do provozu internetové stránky nazvané Poznej Pošumaví, kde jsou všech letáky soustředěny. Provoz byl zahájen v říjnu 2011 na adrese www.masposumavi.cz.
 V nejbližší době bude MAS Pošumaví s partnery z jižního Plzeňska občanským sdružením Aktivios a MAS sv. Jana z Nepomuku v rámci projektu spolupráce nazvaného Oživme společně památky a pověsti z míst tajemných a kouzelných se zabývat sběrem, publikováním a propagací chystá podobným způsobem zmapovat příběhy, které se k danému území i jednotlivým nemovitostem váží. 

Jak z předchozího textu vyplývá, tak na jednotlivých projektech se podílí více partnerů podle svého profesního a odborného zaměření a Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. se snaží jednotlivé aktivity koordinovat do jednotného výstupu, který zvyšuje účinnost daných subprojektů.

 Kromě výše uvedeného slouží datová základna z vyjmenovaných projektů pro vzdělávací projekty organizované dalšími subjekty. Ukazuje se, že počítačová a informační gramotnost obyvatel venkova není na takové úrovni, aby bylo možno bez obav odkazovat na zajímavé internetové stránky, které se regionu týkají. V rámci projektu Zvyšováním informační gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního dědictví venkova byli vyškoleni zájemci především z řad místních kronikářů a amatérských historiků, nejen jak rutině ovládat počítač, ale především, co jim mohou pro jejich práci přinést informační média a naopak jak oni mohou pomocí informačních médií šířit výsledky své práce.  

Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. předpokládá do budoucna další aktivity v oblasti mapování a využívání lidových staveb a tradic v regionu tak, aby vznikl ucelený komplex informací týkající se regionální historie, přírodních a kulturních zajímavostí, gastronomie i vlastivědy. Tento soubor dat bude použitelný nejen ve výuce, ale i pro potřeby cestovního ruchu a propagace regionu. Nositelem projektu bylo občanské sdružení Šumava bez hranic a projekt byl financován prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví fiche 6 Vzdělávání.

 Další podobný projekt, který řešil podporu podnikatelských aktivit v regionu a byl financován ze stejného zdroje, podalo Sdružení přátel Dlažovska o.s. Cílem projektu Živá vesnice bylo informovat začínající podnikatele o problematice, která nastává se založením firmy na venkově a součástí byla i přednáška o internetových stránkách koordinovaných MAS Pošumaví a jejich možném využití v propagaci regionu a v návaznosti na cestovní ruch.   

Mikroregion Běleč získal finanční podporu z Programu rozvoje venkova na další navazující projekt Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání. V rámci území Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. se uskutečnila série seminářů a exkurze, jejichž cílovou skupinou byli venkovští podnikatelé v cestovním ruchu a agroturistice. V rámci tohoto semináře byli opět podnikatelé seznámeni jak pracovat s volně přístupnými databázemi, o kterých byla v tomto článku zmínka.

 Logickým dalším krokem, když byla vytvořena a dále je dolaďována a doplňována datová základna a zároveň byli ve vzdělávacích projektech s touto základnou seznamováni venkovští podnikatelé, zástupci neziskových organizací a představitelé samospráv, bylo vytvoření regionálního průvodcovského sboru. Z ekonomického hlediska se nejeví jako reálné, aby byla vytvořena celoroční pracovní místa v této profesi, ale jako příležitostné zaměstnání je občasná průvodcovská činnost reálná. Jako cílová skupina byli voleni právě znalci místní historie, vlastivědy, přírody, studenti či aktivní senioři a další místní obyvatelé. Občanské sdružení Šumava bez hranic předložilo prostřednictvím Místní akční skupiny Pošumaví z.s.p.o. do Programu rozvoje venkova projekt Regionální průvodci a animátoři – nová šance pro cestovní ruch v Pošumaví, který se přesně touto problematikou zabýval. Posluchači vzdělávacího kurzu měli možnost absolvovat celou řadu přednášek zaměřených jednak na teorii, ale především na praktické využití již shromážděných a publikovaných dat. Závěrečná exkurze vedla po místech, která jsou databázích popsána a mnozí účastníci z regionu přiznali, že tato místa navštívili poprvé.  

Další navazující vzdělávací projekty jsou spolufinancovány z cíle 3 OP Česká republika – Bavorsko a doplňují uvedené projekty o přeshraniční spolupráci. Úhlava o.p.s. přispěla velmi zajímavým projektem Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko – bavorském příhraničí. V rámci tohoto projektu se nejen uskutečnila celá řada návštěv českých zemědělců v Bavorsku a bavorských u nás, ale především byly vydány dvě publikace, které měly velkou odezvu. První z nich s názvem Průvodce regionálními produkty od přímých prodejců – okresy Klatovy a Cham byla jak název napovídá zaměřena na zážitkovou turistiku a jsou v ní představeni přímí prodejci ze dvora z obou okresů. Druhá publikace má jak název napovídá vyloženě vzdělávací charakter. Na brožuře Jak na prodej ze dvora se podíleli odborníci z praxe i ze státní veterinární správy a v současné době ministerstvo zemědělství pro velký zájem zemědělské veřejnosti prostřednictvím celostátní sítě pro venkov připravuje její aktualizované druhé vydání. Úhlava o.p.s. s bavorským partnerem, kterým Úřad pro zemědělství, lesnictví a potraviny v současné době řeší podobný projekt zaměřený na agroturistiku a venkovskou turistiku. (www.rac.uhlava.cz)

 Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. využívá i svých zkušeností s administrací soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje, kde spolupracuje Krajskou agrární komorou Plzeň a s Úhlavou o.p.s. Tato soutěž financovaná ministerstvem zemědělství je přínosem pro celou řadu malých výrobců. Co však výrobcům především malým rodinným farmám chybí je právě provázanost do místního cestovního ruchu a do regionálních zážitkových balíčků.  

Ukazuje se, že chybí mimo jiné i zážitková gastronomie. Zážitková gastronomie je podle serveru Czechtourismu způsob stravování, kdy host očekává nějakou formu prožitku, nejlépe však všech smyslů, aby odcházel plný dojmů. Nejedná se pouze o drahé luxusní podniky, ale dají se sem zahrnout i podniky například nabízející přípravu steaků na lávových kamenech, či stravovací zařízení s otevřenou kuchyní. Zážitková gastronomie nemá hranice a záleží pouze na provozovateli a jeho zkušenostech, jak tuto formu stravování uchopí. Tento způsob marketingově zpracované nabídky regionálních potravinářských produktů zatím v Pošumaví chybí.

 Je tedy logické, že Místní akční skupina Pošumaví z.s.p.o. podala projekt Dámy a pánové, strhněme tu zeď.  Tento projekt spolufinancovaný z OP Česká republika   Bavorsko vychází mimo jiné i ze skutečnosti, že ve venkovských oblastech česko – bavorského příhraničí více než 20 let po pádu železné opony stále neexistují plnohodnotné hospodářské vztahy mezi místními živnostníky a podnikateli. Cílem projektu, jehož název vychází ze známé věty prezidenta USA Ronalda Reagena v Západním Berlíně adresované Michaelu Gorbačevovi, je pomoci tyto vztahy navázat i na principech balíčků zážitkové turistiky. Tyto balíčky, jak vyplývá z předchozího textu, na české straně nejsou zatím běžně nabízeny a účastníci uvedeného projektu by se s nimi měli naučit pracovat.

 

 
 úterý, 28. května 2024
 Svátek slaví Vilém
 Aktuální teplota: 22.9 °C


  Nový objekt 


pro přidání nového objektu klikněte zde
  Meteostanice 
Datum: 2.6.2018
Čas měření: 15:01:00
Teplota: 22.9°C
Vlhkost: 49.5 %
Rychlost větru: 9.7 km/h
Směr větru: Západní


 Doprava 
  1/22 (kř. 22/187) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/190) částečná uzavírka
  1/27 (kř. 27/279) částečná uzavírka
  2/169 (Rejštejn (kř. 169/1699)) částečná uzavírka
  2/185 (Klatovy (kř. 185/18515)) silnice uzavřena
  2/185 (Lučice u Chudenic (kř. 185/18510)) silnice uzavřena